Veräiner

Hei fannt der eng iwwersiicht iwwert e puer Veräiner äus der Gemeng:

Club des Jeunes Betzder

Club des Jeunes Menster

Club des Jeunes Ouljen

FC Syra Menster

DT Syra Ouljen

DT Rued

Jugendhaus Betzder A.s.b.l