Betz'FAQ

Betzyouth - FAQs

 

A)   Prime d’encouragement:

 

1. Wat ass dPrime dencouragement?

D’Prime ass e Subside, den d’Gemeng un all déi Schüler a Studenten verdeelt, déi e Schouljoer oder en akademesche Grad erfollegräich ofgeschloss hunn.

 

2. Wéi kann ech d‘Prime d‘encouragement ufroen?

De Formulaire fir d’Prime d’encouragement unzefroen gëtt ëmmer virun der Summervakanz um Internetsite vun der Gemeng (www.betzdorf.lu) an op dem Site Betzyouth (www.betzyouth.lu) publizéiert. Ënnerhalb vun enger bestëmmtener Period kann een dann seng Demande op der Gemeng eraginn. Um Formulaire stinn genau d’Datumen während wéi enger Period dëst méiglech ass. Et muss een awer ëmmer eng “Preuve de Réussite” (Zensur, Diplôm,…) derbäileëen.

 

3. Wéini kréien ech meng Suen?

Wann een e Subside zegutt huet, kritt een dësen um Enn vum Joer iwwerreecht. Falls et engem net méiglech ass, d’Souen op der offizieller Remise sichen ze goen, huet een d’Méiglechkeet, am Laf vum Mount Abrëll säi Geld op d’Gemeng sichen ze goen. Déi, déi och am Abrëll net komm sinn, kréien et dann iergendwann am Laf vum 2. Semester iwwerwisen.

 

4. Op wéivill beleeft sech d’Prime?

De Montant vun der Prime ass am Studentesubsiderèglement festgehalen. Dëst Règlement fënnt een um Site vun der Gemeng Betzder (www.betzdorf.lu)

 

5. Wéini kréien ech als Student op enger Uni eng Prime?

Normalerweis kritt e just beim Ofschloss vu sengem Studium eng Prime. Déi ganz genau Konditioune fënnt een am Règlement.


 

B) Transport an der Gemeng:

1. Kréien ech meng Jumbo-Kart rembourséiert.

Jiddereen, den an der Gemeng ugemellt ass en eng Jumbo-Kart huet, kritt déi 1 mol am Joer integral rembourséiert. (De Formulaire fënns du op dem Site – www.betzdorf.lu

 

2. Wéi kommen ech am beschten an d‘Schoul? (Lycée)

Op www.mobiliteit.lu fënns du alleguerten d’Horairen vun de Busser, déi duerch d’Gemeng fueren.

 

3. Wéi kommen ech am beschten an d‘Stad?

Op www.mobiliteit.lu fënns du alleguerten d’Horairen vun de Busser, déi duerch d’Gemeng fueren.

 

4. Ech well an d‘Stadt een drénke goen. Wéi kommen ech heem?

Weekends (Freides a Samschdes) fiert de Nightlife Bus vun der Gemeng Betzder an Stad. De Horaire vun dësem Bus fënns du op www.betzdorf.lu oder kuck einfach op www.mobilliteit.lu do fënns du och d’Horaire vu alleguerten den anere Busser.

 

5. Wéi kommen ech am beschten op den E-Lake, Picadilly an op d’Fouer?

Normalerweis organiséiert d’Gemeng fir den E-Lake a Picadilly extra e Bus. Den Horaire vun dëse Busser fënns du dann um Internetsite vun der Gemeng (www.betzdorf.lu)

 

C) Allgemeng Problemer:

1. Ech hunn e Problem an well mech bei der Jugendkommissioun beschwéiren!

Dofir gëtt et eis “Kritikbox” op dem Site www.betzyouth.lu. Hei kann jiddereen seng Kritik, Wënsch an Meenung zum Jugendliewen an der Gemeng anonym äußeren. Eis Kommissioun këmmert sech dann sou séier wéi méiglech dorëms, dass sech eppes un de Mëssstänn ännert.