Jumbo-Kaart

D'Jumbokaart ass fiir jiddereen bis 20 Joer, fiir Studenten suguer bis 27 Joer.

Se ass 1 Joer gülteg an et kann een en ganzt Joer mat all Öffentlechen Transport (Bus & Zuch, keen Taxi) fueren.

 

Den Präis vun 75€ kriss du ganz vun der Gemeng zerek bezuelt, du muss dofiir just mat denger Jumbo-Kaart op d'Gemeng goen.